Nowości
Bosch BME280 Czujnik moduł temperatury ciśnienia
Bosch BME280 Czujnik moduł temperatury ciśnienia
44,99 zł 36,58 zł
szt.
Koprocesor Google Coral Edge TPU ARM Cortex M0
Koprocesor Google Coral Edge TPU ARM Cortex M0
499,00 zł 405,69 zł
Raspberry Pi Pico W - RP2040 32 Bit ARM Cortex M0+
Raspberry Pi Pico W - RP2040 32 Bit ARM Cortex M0+
39,99 zł 32,51 zł
szt.
2x Listwa żeńska goldpin 2.54 mm 1x40 pin
2x Listwa żeńska goldpin 2.54 mm 1x40 pin
4,99 zł 4,06 zł
szt.
Koszyk na ogniwo baterie 2x 18650 pojemnik
Koszyk na ogniwo baterie 2x 18650 pojemnik
6,99 zł 5,68 zł
2x stabilizator napięcia LM7805 L7805 5V 1.5A
2x stabilizator napięcia LM7805 L7805 5V 1.5A
4,99 zł 4,06 zł
Konwerter HD44780 LCD 1602 I2C
Konwerter HD44780 LCD 1602 I2C
7,89 zł 6,41 zł
Złącze ARK KF301 terminal 2 pin (-) 5.08 mm
Złącze ARK KF301 terminal 2 pin (-) 5.08 mm
2,99 zł 2,43 zł
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO POD ADRESEM
SKLEP-ELEKTRONIKA.COM

Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep-elektronika.com dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i byli usatysfakcjonowali dokonanymi zakupami. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym.
Dokładamy wszelkich starań aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania, a Sklep spełniał najwyższe standardy obsługi, bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych Produktów.
Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz reguluje zasady zawierania umów w Sklepie i jako taki podlega również innym ustawom regulującym te kwestie.

§ 1
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
2. Sprzedawca - firma ISSD Jacek Ciuba, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o numerze NIP: 5170409328, REGON: 386923122.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów poprzez Sklep.
4. Sklep - Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://sklep-elektronika.com
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 2
Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy SKLEP-ELEKTRONIKA, dostępny pod adresem internetowym
http://sklep-elektronika.com, prowadzony jest przez, ISSD Jacek Ciuba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o numerze NIP: 5170409328, REGON: 386923122 – która jest Właścicielem i Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, w szczególności Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Zarówno niniejszy regulamin jak i wszelkie treści zmieszczone na ww. stronie internetowej w szczególności takie jak loga, wzory, w tym wzory Produktów czy nazwa Sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są tym prawem chronione. Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek treści udostępnionych na ww. stronie internetowej bez zgody Właściciela są zabronione.
4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienia klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest poprzez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu sklepu na stronach produktowych.
5. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej, w ramach której prowadzony jest Sklep.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są Produktami fabrycznie nowymi.
8. Korzystając ze Sklepu Klient obowiązany jest działać zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności w sposób nienaruszający przepisów prawa i praw osób trzecich.
9. Informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 3
Kontakt ze Sklepem


1. Adres Sprzedawcy: Świlcza 112A, 36-072 Świlcza.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sklep-elektronika.com
3. Numer telefonu: +48 575 914 211
4. Formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Zasady składania Zamówienia i wysyłka Produktu


1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
2. Aby złożyć zamówienie należy dodać Produkt do Koszyka oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ” lub o podobnym brzmieniu, a następnie wypełnić formularz poprawnymi danymi.
3. Zamówienie dochodzi do skutku, gdy Klient prawidłowo wypełni dane w tym dane do wysyłki (dane kontaktowe, adres, telefon, adres e-mail) lub zaloguje się w formularzu zamówienia.
4. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia zalecana jest dokładność i staranność. Błędnie wypełniony formularz zawierający, nieprawidłowe, niekompletne dane może spowodować niezawinioną przez Sprzedawcę niemożność prawidłowej realizacji umowy.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu potwierdzenie na adres e-mail o przyjęciu zamówienia.
6. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie Zamówienia wysłane na adres e-mail Klienta.
7. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy za dany Produkt zakupiony przez Klienta.
8. Wysyłka na terenie Polski oraz wysyłka za granicę wiąże się z poniesieniem dodatkowego kosztu przez Klienta. Koszt ten jest uzależniony od danego kraju i został on określony w Formularzu Zamówienia. Koszt wysyłki w Formularzu Zamówienia podany jest każdorazowo w odniesieniu do danego rodzaju Produktu i może się różnić ze względu na zamawiany Produkt, ilość Produktów lub kraj wysyłki.
9. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Termin doręczenia zazwyczaj wynosi około 7 dni roboczych od momentu wysłania Produktu i może być uzależniony od działania firmy kurierskiej. Informacje odnośnie planowanego czasu doręczenia przesyłki dostępne są w Formularzu Zamówienia.
10. Odbierając Produkt zaleca się aby Klient zbadał go celem wykrycia ewentualnych jego wad i sporządził odpowiedni protokół szkodowy w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.
11. Z momentem odebrania Produktu na Konsumenta przechodzi ryzyko dotyczące uszkodzenia lub przypadkowej utraty Produktu. Na Klienta nie będącego Konsumentem ryzyko to przechodzi z momentem przekazania Produktu podmiotowi doręczającemu.
12. Czas realizacji Zamówienia: wszystkie Zamówienia zostają wysłane 5 razy w tygodniu, w niektórych przypadkach Sprzedawca może przyspieszyć realizację Zamówienia. Czas realizacji zależy również od daty zaksięgowania wpłaty za Produkt. Jeśli wpłata zostanie zaksięgowana w dzień poprzedzający wysyłkę do godziny 12.00 (tj. niedziela), Produkt zostanie wysłany w dzień następny tj. poniedziałek, jeśli zaś wpłata zostanie zaksięgowana po godzinie 12.00 Produkt zostanie wysłany w kolejnym dniu wysyłki.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wolniejszej realizacji zamówień tj. do 4-5 dni po zaksięgowaniu środków.
14. W przypadku wybrania przez Klienta metody płatności przelewem tradycyjnym zobowiązany jest on wykonać przelew w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku nieodnotowania wpłaty przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z winy Klienta z uwagi na brak płatności. Brak płatności w ww. terminie uważany jest za dorozumiane odstąpienie od Umowy przez Klienta. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany mailowo na adres podany przez niego w formularzu zamówienia. W przypadku gdy brak płatności wynikał z sytuacji niezawinionej przez Klienta, w szczególności z przerwy w dostępie do bankowości internetowej Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na jego adres mail lub odpowiadając na wiadomość otrzymaną od Sprzedawcy dotyczącą anulowania zamówienia. Sytuacje takie będą rozstrzygane indywidualnie.
15. Klient zobowiązuje się do nieskładania zamówień fałszywych i nieuczciwych, za takie na potrzeby niniejszego regulaminu uważane są zamówienia, które w szczególności: zawierają dane nieprawdziwe, zostały złożone jest bez zamiaru zrealizowania umowy lub opłacone przy użyciu kradzionej karty płatniczej lub poprzez włamanie na internetowe konto bankowe osoby trzeciej.
16. W razie wykrycia sytuacji lub podejrzenia, że może zachodzić sytuacja z punktu poprzedzającego Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałego stanu.
17. W przypadku nieodebrania Produktu w czasie właściwym tj. przed jego odesłaniem do Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami w granicach szkody jaką poniósł w związku z nieodebraniem przez Klienta Produktu i jego zwrotnym odesłaniem, w szczególności kosztami przesyłki.
18. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, gdy nie zostanie odebrane przez Klienta w odpowiednim czasie.

§ 5
Cena i oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
3. W przypadku poinformowania Klienta o cenie drogą mailową związanie umową nastąpi po akceptacji ceny przez Klienta – akceptacja ceny powinna być wyrażona w mailu zwrotnym do Sprzedawcy.
4. Klient może skorzystać z następujących możliwości dostawy za pośrednictwem:
a) Firmy kurierskiej (np. UPS),
b) Operatora pocztowego (np. Poczta Polska),
c) Odbioru w punkcie (np. w siedzibie firmy),
d) Paczkomatów InPost
orientacyjny czas realizacji do 7 dni roboczych, od momentu przekazania Produktu przewoźnikowi tj. od dnia wysyłki, określonego stosownie do § 5 ust. 9 niniejszego regulaminu.
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz bezpieczeństwo płatności online jest firma PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, KRS 0000347935.
6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 27 ustawy z dnia o Prawach Konsumenta (Dz. U.2014 poz. 827 ze zm.)
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru sklepu.
6. Prawo konsumenta lub przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia m.in. Jest rzecz:

 • Nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. Kursy wideo). Jednocześnie klient oświadcza w momencie złożenia zamówienia, że domaga się dostarczenia treści cyfrowych przed upływem termin 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
8. Zwrot płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwroty wysłane za pobraniem nie będą odbierane.
9. Konsument realizujący prawo do odstąpienia od umowy powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
10. Wykonując prawo odstąpienia od umowy Klient na własny koszt i ryzyko zwraca Sprzedawcy Produkt. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy dostępny u Sprzedawcy, Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi różnicy w koszcie wysyłki.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od kupującego lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   § 7
   Reklamacja – odpowiedzialność z tytułu rękojmi

   1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
   2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta kiedy Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
   3. Za wadliwy uważany jest w szczególności Produkt który:
   a. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel
   w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   d. został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
   4. W szczególności za wadę nie jest uważana nieznaczna różnica w kolorze lub odcieniu Produktu dostarczonego, a prezentowanego na stronie Sprzedawcy. Różnice mogą wynikać z różnych parametrów sprzętu na jakim Produkty są oglądane m.in. różne ustawienia intensywności barw monitorów komputerów.
   5. Sprzedawca odpowiada jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
   6. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami strony wyłączają obowiązki z tytułu rękojmi leżące po stronie Sprzedawcy.
   7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na nowy przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
   8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
   9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
   10. W związku z korzystaniem przez Klienta z rękojmi za wady ma on prawo:
   a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
   b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   c) żądać wymiany Produktu na nowy
   d) żądać usunięcia wad
   Klient nie może odstąpić od umowy gdy wady są nieistotne.
   11. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w § 8 pkt. 9 a i b Sprzedawca może wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   12. Jeżeli Produkt był już przez Sprzedawcę wymieniany na wolny od wad i w dalszym ciągu Sprzedawca nie zadośćuczynił obowiązkowi dostarczenia Produktu bez wad, uprawnienie takie ponownie mu nie przysługuje.
   13. Klient - konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
   14. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
   15. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   16. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
   17. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
   18. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
   19. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt sklepu za pośrednictwem wskazanej przez sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego produktu, a sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
   20. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

    § 8
    Dane osobowe w Sklepie internetowym

    1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
    2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub prowadzenia Konta, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
    3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymania sieci, przewozowe.
    4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym tj. PayPro SA.
    6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
    8. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

    § 9
    Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

    1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi elektroniczne polegające na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.
    2. Świadczenie usługi elektronicznej jest bezpłatne.
    3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego realizacji.
    4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
    5. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz składanie fałszywych zamówień w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
    6. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.
    7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez niego reklamacji.
    8. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób, w miarę możliwości zaproponuje sposób rozwiązania problemu.

    § 10
    Postanowienia końcowe


    1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

    Załącznik 1. Formularz odstąpienia od umowy. (Należy go wypełnić, tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym).

    Adresat:

    ISSD Jacek Ciuba,

    36-072 Świlcza, Świlcza 112A

    Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest ......................................................................................................................................................................................................................

    Data zawarcia umowy: ...........................................................................................................

    Numer dokumentu sprzedaży: ...........................................................................................................

    Imię i nazwisko Konsumenta: ...........................................................................................................

    Adres: ...........................................................................................................

    Numer konta bankowego, na który ma być wykonany zwrot: ......................................................................................................................................................................................................................

    Data:................................ Podpis: .................................................


    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.